جستجو

خبرنامه

اشتراک

تاثیر رفتار شما بردیگران !

هرگز تاثير رفتارهاي خود را دست كم نگيريد. با يك رفتار كوچك، شما مي توانيد زندگي يك نفر را دگرگون نماييد،

براي بهتر شدن يا بدتر شدن.

خداوند ما را در مسير زندگي يكديگر قرار مي دهد تا به شكلهاي گوناگون بر هم اثر بگذاريم.  

دنبال خدا، در وجود ديگران بگرديم.  

 

' دوستان،‌ فرشته هايي هستند كه شما را بر روي پاهايتان بلند ميكنند، زماني كه بالهاي شما به سختي به ياد مي‌آورند چگونه پرواز كنند.'  

 

نگران آغاز و پايان نباید بود....  

ديروز،‌ به تاريخ پيوسته،

فردا ، رازي است ناگشوده، اما امروز...  يك هديه است.